Support Works logo Support Works logo

Algemene voorwaarden

VAN: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid : – Public Support Groep B.V., statutair gevestigd te Voorhout en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27350037. – Public Support Business B.V., statutair gevestigd te Voorhout en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63474581. – Public Support Young B.V., statutair gevestigd te Voorhout en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 60961619. – Secretary Top Support B.V., statutair gevestigd te Voorhout en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66763738.

Hoofdstuk 1 – Algemene inleidende bepalingen

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Opdrachtnemer: Public Support Groep B.V. en/of Public Support Business B.V. en/of Public Support Young B.V. en/of Secretary Top Support, zoals aangegeven op de offerte, overeenkomst en/of factuur. – Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet. – Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie Opdrachtgever via Opdrachtnemer in contact is gekomen met het oog op ófwel het aangaan van een Arbeidsverhouding met die Kandidaat ófwel de Terbeschikkingstelling van die persoon aan de Opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde. – Werknemer: iedere natuurlijke persoon, die door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever, teneinde op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van Opdrachtgever of een door hem met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde. Omwille van de leesbaarheid wordt in deze voorwaarden telkens geschreven: ‘hij’ en ‘hem’. Hiermee wordt ook gedoeld op ‘zij’ en ‘haar’. – Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van Opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder offertes en prijsopgaves. – Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan een of meerdere Dienst(en)door Opdrachtnemer worden verricht. De Opdracht tot werving en selectie betreft telkens een enkele Kandidaat. De Opdracht tot Terbeschikkingstelling telkens een enkele Werknemer. – Dienst(en): de dienstverlening van Opdrachtnemer gericht op de Terbeschikkingstelling van Werknemers, weving en selectie en de daarmee samenhangende Dienst(en). – Werving en selectie: het op verzoek van Opdrachtgever werven en /of selecteren van een of meerdere kandidaten. – CAO: de ABU-CAO. Indien deze CAO van toepassing is op Opdrachtnemer zal dit als zodanig ook gemeld worden aan Opdrachtgever. – Terbeschikkingstelling van Werknemers: het ter beschikking stellen van Werknemers om krachtens Opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van Opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde. – Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en een Werknemer en/of Kandidaat: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van aanneming, een overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en een Werknemer en/of een Kandidaat, dan wel een ambtelijke aanstelling, uitzending van een Werknemer via een ander uitzendbureau of een arbeidsovereenkomst tussen de Werknemer en/of Kandidaat en een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming. – Uitzendbeding: de Schriftelijke bepaling in de uitzendovereenkomst met de Werknemer, inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Werknemer door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever ten einde komst (zie ook artikel 7:691 lid 2 BW). – Inlenersbeloning: de Inlenersbeloning volgens de ABU-CAO. – Tarief: het door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde Tarief voor de op grond van de Opdracht verrichte of te verrichten Dienst(en), exclusief BTW. – Week: de kalenderweek die begint op maandag 0.00 uur en eindigt op zondag om 0.00 uur. – Schriftelijk: op schrift gesteld of via elektronische bericht(en) (bijvoorbeeld e-mail).

Artikel 2 – Toepasselijkheid 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende Dienst(en)van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever expliciet afwijken van de algemene voorwaarden, in welk geval deze expliciete afwijkende bepalingen voorrang hebben. 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig en van toepassing indien Schriftelijk door Opdrachtnemer bevestigd of overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden slechts voor de overeenkomst(en) waarop zijn van toepassing zijn verklaard en niet voor opvolgende overeenkomsten. 3. Eventuele algemene voorwaarden, of soortgelijke voorwaarden, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan overleg plegen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming, uitvoering en einde van de Opdracht 1. Een aanbieding / offerte is geldig voor de duur van drie dagen. 2. De Opdracht dient Schriftelijk te worden aangegaan of door Opdrachtnemer te worden bevestigd. 3. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Zulks zal in de Opdracht worden vastgelegd. 4. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 5. Opdrachtgever dient aan Opdrachtnemer alle benodigde informatie te verstrekken om Opdrachtnemer in staat te stellen de Opdracht uit te voeren. 6. Opdrachtnemer maakt op basis van de door hem ontvangen informatie op grond van de Opdracht(bevestiging) een planning voor de ter beschikking te stellen Werknemer(s).
2/5

7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Opdracht, tenzij Opdrachtnemer hiermee instemt. 8. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 9. Tussentijdse opzegging van een overeenkomst van bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval de opzegging met inachtneming van een opzegtermijn moet gebeuren. Als geen opzegtermijn is overeengekomen, gelden de opzegtermijnen zoals opgenomen in lid 10. 10. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient Schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn. Indien geen afzonderlijke opzegtermijn is overeengekomen geldt een opzegtermijn van 30 kalenderdagen voor de Opdracht tot Terbeschikkingstelling van een Werknemer. De Opdracht tot werving en selectie gericht op een Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegtermijn voor andere Dienst(en)bedraagt 30 kalenderdagen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 11. Elke Opdracht kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, worden opgezegd, indien: a. de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt; b. de andere partij is geliquideerd; c. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; d. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd. De partij die op grond van dit artikellid opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij. Alle overige vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar. 12. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer tijdig op de hoogte of hij de Opdracht voor bepaalde wilt verlengen, en zo ja onder welke voorwaarden. Ingeval van een Opdracht tot Terbeschikkingstelling van een Werknemer geldt een termijn van 5 weken voor het einde van de Opdracht. Opdrachtnemer zal elk verzoek tot verlenging in behandeling nemen en beoordelen of zij dit verzoek zal inwilligen.

Hoofdstuk 2 Terbeschikkingstelling van Werknemers

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling 1. De Terbeschikkingstelling vang aan op het moment dat de Werknemer met zijn werkzaamheden begint. 2. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. 3. Indien tussen de Werknemer en Opdrachtnemer een Uitzendbeding is opgenomen eindigt de Terbeschikkingstelling van de Werknemer op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Werknemer meldt dat hij vanwege arbeidsongeschiktheid niet in staat is de arbeid te verrichten. 4. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien Opdrachtnemer de Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen omdat de uitzendovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Werknemer is geëindigd. Opdrachtnemer is ten behoeve van Opdrachtgever niet gehouden een nieuwe uitzendovereenkomst met deze Werknemer aan te gaan. 5. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Werknemer tijdig en overeenkomstig de Opdracht(bevestiging) ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien zij de Werknemer niet (tijdig) ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 – Beschikbaarheid en vervanging van Werknemers 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om gedurende de Opdracht zoveel mogelijk dezelfde Werknemer ter beschikking te stellen indien Opdrachtgever zulks wenst. Opdrachtnemer is gerechtigd een vervangende Werknemer aan te bieden. Opdrachtgever kan dit slechts weigeren in verband met zwaarwegende bedrijfsbelangen, welke weigering met een deugdelijke Schriftelijke motivering vergezeld moet gaan. 2. Indien Opdrachtnemer vanwege onder andere (langdurige) arbeidsongeschiktheid van of einde van de uitzendovereenkomst met Werknemer de ter beschikking gestelde Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen dan zal Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangende Werknemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan re-integratie van de Werknemer. 3. Het Tarief zal opnieuw worden vastgesteld indien de ter beschikking gestelde Werknemer wordt vervangen door een nieuwe Werknemer.

Artikel 6 – Werkomstandigheden 1. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden afspraken gemaakt over de arbeidsduur en werktijden van de Werknemer(s).De arbeids- en rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren. Opdrachtgever zal de wettelijke voorschriften hieromtrent in acht nemen. 2. Opdrachtgever zal Werknemer te werk stellen voor de volledige met Opdrachtnemer overeengekomen arbeidsduur. Als Opdrachtgever (tijdelijk) geen werk geeft voor de Werknemer, dan blijft Opdrachtgever voor de resterende duur van de Opdracht het overeengekomen Tarief verschuldigd. 3. Vakantie en verlof van Werknemer worden tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Werknemer in onderling overleg vastgesteld. 4. Pauzes worden doorbetaald aan Werknemer en aan Opdrachtgever doorberekend indien het eigen personeel ook recht heeft op doorbetaling van de pauzes. 5. Indien de omvang van de door de Werknemer te verrichten arbeid en/of werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en Opdrachtgever de Werknemer niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is Opdrachtgever een Opdrachtnemer per oproep het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als de Werknemer gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken.

Artikel 7 – Functie en beloning Werknemers 1. De beloning van de Werknemer, inclusief eventuele on- en reiskostenvergoedingen, wordt op basis van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en functie-eisen vastgesteld, met inachtneming van de wet en eventuele CAO. 2. Indien en voor zover van toepassing, is Opdrachtnemer verplicht de Inlenersbeloning toe te passen. 3. Teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het Tarief vast te stellen, verstrekt Opdrachtgever tijdig voor aanvang van de Opdracht alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door Werknemer uit te oefenen functie, bijbehorende inschaling, salaris en kostenvergoedingen. Eventuele wijzigingen dienen eveneens tijdig te worden medegedeeld. 4. Indien op enig moment blijkt dat de door Opdrachtgever aangeleverde informatie niet juist, niet, niet compleet of niet tijdig is aangeleverd, zal Opdrachtgever alsnog de juiste volledige informatie op eerste verzoek van Opdrachtnemer moeten aanleveren. Indien de beloning en het Tarief hierdoor aanpassing behoeft, komt dit voor rekening van Opdrachtgever. Het aangepaste Tarief
3/5

en aangepaste beloning is Opdrachtgever verschuldigd op het moment dat Opdrachtnemer de gecorrigeerde beloning aan Werknemer is verschuldigd. Eventuele schade en/of boetes die Opdrachtnemer hierdoor lijdt, komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 5. Opdrachtnemer draagt, met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de wettelijke voorschriften, zorg voor de verloning van de Werknemers en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen. Opdrachtgever mag zonder toestemming van Opdrachtnemer geen vergoedingen betalen aan Werknemer. Indien zij dit wel doet, is Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor eventuele verschuldigde loonheffingen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden, waaronder de Belastingdienst, in dit kader mocht hebben op Opdrachtnemer.

Artikel 8 – Leiding en toezicht 1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Werknemer bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel is gehouden. 2. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer periodiek te informeren over het functioneren en welzijn van de Werknemers. Omstandigheden die mogelijk van invloed zijn op de continuering van de Terbeschikkingstelling zullen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer worden medegedeeld. 3. Behoudens expliciete toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Werknemer aan derden ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde werkzaamheden te verrichten. 4. Behoudens expliciete toestemming van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever Werknemer niet tewerkstellen buiten Nederland. 5. Behoudens expliciete toestemming van Opdrachtnemer zal Opdrachtgeven aan Werknemer geen bedrijfsmiddelen ter beschikking stellen. Indien Werknemer wel bedrijfsmiddelen van Opdrachtgever ontvangt, zal Opdrachtgever voor een adequate verzekering zorgdragen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de bedrijfsmiddelen. 6. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan Opdrachtgever, derden of Werknemer zelf die voortvloeit uit handelen of nalaten van Werknemer, tenzij de schade aantoonbaar gevolg is van en toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer bij de selectie van de Werknemer. In dit geval is de schade beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader de Opdracht heeft ontvangen. 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden of Werknemer jegens Opdrachtnemer ter zake van schade van de in de leden 5 en 6 bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende gemaakte kosten van Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Arbeidsomstandigheden 1. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat hij op grond van de Arbeidsomstandighedenwet als werkgever wordt aangemerkt. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig voor aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de Risico-inventarisatie en –evaluatie van de risico’s op d werkplek van de Werknemer en van de risico beperkende maatregelen. 2. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer en Werknemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW (en daarmee samenhangende wet- en regelgeving) voortvloeiende verplichting op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. Indien Werknemer schade lijdt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen, waarbij de toedracht van het ongeval zo duidelijk mogelijk dient te worden toegelicht zodat Opdrachtnemer daaruit met redelijke mate van zekerheid kan opmaken of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat Opdrachtgever onvoldoende (veiligheids)maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade. 4. Opdrachtgever zal aan Werknemer alle schade vergoeden die Werknemer lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever indien en voor zover Opdrachtgever aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW en/of artikel 7:611 BW en/of artikel 6:162 BW. 5. Indien de Werknemer overlijdt, zal Opdrachtgever de schade vergoeden aan de in artikel 7:108 BW bedoelde personen. 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van de Werknemer jegens Opdrachtnemer ter zake van de in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende door Opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 10 – Tarief 1. Het in de Opdracht(bevestiging) gemelde tarief is het Tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100% van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de Werknemer recht heeft op een toeslag is het Tarief evenredig hoger. 2. Het Tarief wordt berekend over de door Werknemer gewerkte uren, conform Opdracht. Het Tarief wordt niet berekend over de uren dat de Werknemer niet heeft gewerkt, zoals ziekte, vakantie of een andere oorzaak die niet aan Opdrachtgever is toe te rekenen. 3. Het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag bestaat uit de optelsom van de tarieven over de normale uren, de eventuele toeslaguren over de normale uren, eventuele vergoedingen voor overige Dienst(en)en reis- en onkostenvergoedingen. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt BWT in rekening gebracht. 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de verschuldigde tarieven te wijzigen gedurende de looptijd van de Opdracht indien: a. de kosten van uitzendarbeid stijgen als gevolg van een wijziging in de CAO, de voor Werknemer geldende arbeidsvoorwaardenregeling en de daarbij behorende lonen; b. de kosten van uitzendarbeid stijgen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving; c. de kosten van uitzendarbeid stijgen als gevolg van een toename in de werkzaamheden van Opdrachtnemer door scholing van Werknemers, inactiviteit en afvloeiing van Werknemers. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd om haar tarieven jaarlijks in Week 1 te verhogen 5. Iedere aanpassing van het Tarief wordt zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer gemeld. 6. In afwijking van artikel 10 leden 1, 2 en 3 kan uitsluitend na overleg met en goedkeuring van Opdrachtnemer -in plaats van het in lid 1, 2 en 3 bedoelde Tarief- een vast maandtarief worden afgesproken voor een nader overeen te komen periode. Dit maandtarief geldt in dat geval ongeacht of Werknemer heeft gewerkt en ongeacht hoeveel uur Werknemer heeft gewerkt in de overeengekomen periode. Opdrachtgever dient derhalve het overeengekomen maandtarief te voldoen indien Werknemer door bijvoorbeeld vakantie-opname of arbeidsongeschiktheid niet of minder heeft gewerkt. Het (financiële) risico als Werknemer minder of niet heeft gewerkt, komt derhalve voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vermindering, dan wel verrekening, van de factuur. Het (financiële) risico als Werknemer meer uren heeft gewerkt komt dientengevolge voor rekening van Opdrachtnemer, in welk geval Opdrachtgever enkel is verplicht het overeengekomen maandtarief te voldoen. Artikel 10 lid 3 laatste zin en artikel 10 leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing op het hier bedoelde maandtarief. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgave van een reden het overeengekomen maandtarief na een overeengekomen periode te stopzetten en een ander Tarief aan te bieden.

Artikel 11 – Urenverantwoording 1. Opdrachtnemer zal haar factuur opstellen op basis van de overeengekomen Opdracht(bevestiging) en/of op basis van de door Opdrachtgever ingediende en door Opdrachtgever geaccordeerde urenstaten. 2. Opdrachtgever is gehouden om de volgende gegevens per Werknemer te administreren: naam, functie, aantal gewerkte uren per dag, overuren en toeslagen. 3. Indien Opdrachtnemer en Werknemer van mening zijn dat de urenverantwoording, zoals opgegeven door Opdrachtgever, niet juist is, zal de urenverantwoording en facturering worden gewijzigd conform de opgave van de Werknemer, tenzij Opdrachtgever binnen twee weken na wijziging kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. 4. Facturering vindt tweewekelijks plaats. Opdrachtgever dient derhalve de urenverantwoording tijdig en compleet bij Opdrachtnemer in te dienen.

Artikel 12 – Indienstneming Werknemer 1. Opdrachtgever is met inachtneming van dit artikel gerechtigd om een Arbeidsverhouding aan te gaan met Werknemer. 2. De Opdrachtgever die voornemens is een Arbeidsverhouding aan te gaan met een Werknemer brengt Opdrachtnemer hiervan, vóór aanvang van het dienstverband, Schriftelijk op de hoogte. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de wetgeving omtrent opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. 3. Opdrachtgever zal geen Arbeidsverhouding aangaan met de Werknemer met wie de Terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd, bij overtreding waarvan Opdrachtnemer een boete is verschuldigd van € 10.000. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever binnen zes maanden na beëindiging van de Terbeschikkingstelling een Arbeidsverhouding aangaat met een Werknemer.

Hoofdstuk 3 – Werving en selectie

Artikel 13 – Werving en selectie kandidaten 1. Opdrachtnemer zal de werving en selectie van kandidaten verrichten op basis van de Opdracht tot werving en selectie gericht op een Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat of op basis van een Opdracht tot Terbeschikkingstelling van de Kandidaat aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient kenbaar te maken of hij Terbeschikkingstelling of het aangaan van een Arbeidsverhouding voor ogen heeft. 2. Opdrachtnemer is voor de uitvoering van de in lid 1 genoemde Opdracht gerechtigd om kosteloos gebruik te maken van de Handelsnaam en logo’s van Opdrachtgever. 3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle relevante informatie, waaronder een omschrijving van de functie, de gewenste kwalificaties, een indicatie van het salaris, werktijden en arbeidsduur, werkzaamheden en arbeidsplaats. 4. Opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie welke kandidaten zij aan Opdrachtgever voorstelt. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing Schriftelijk motiveren aan Opdrachtnemer. 5. Opdrachtnemer zal zich inspannen tijdig een potentiele Kandidaat aan te bieden. Indien dit om welke reden dan ook niet lukt, is Opdrachtnemer niet gehouden enige schade van Opdrachtgever te vergoeden. Opdrachtnemer is ook niet gehouden enige schade te vergoeden indien de voorgestelde Kandidaat niet ter beschikking wordt gesteld of geen Arbeidsverhouding wordt aangegaan. 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het inzetten van kandidaten en Werknemers die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer bij de selectie. In dit geval is de schade beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader de Opdracht heeft ontvangen.

Artikel 14 – Werving en selectie gericht op een Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en Kandidaat 1. Elke Opdracht tot werving en selectie gericht op een Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en een Kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat de Opdrachtgever aangeeft een Arbeidsverhouding met een Kandidaat aan te (zullen) gaan. 2. De arbeidsvoorwaarden worden afgestemd tussen Opdrachtgever en de Kandidaat. 3. Opdrachtgever is voor de werving en selectie gericht op een Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en een Kandidaat het in de Opdracht(bevestiging) vermelde Tarief verschuldigd. 4. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever slechts dan een Tarief verschuldigd indien Opdrachtgever daadwerkelijk een Arbeidsverhouding aangaat met een Kandidaat. Dit is eveneens van toepassing indien de Kandidaat op een later tijdstip alsnog een Arbeidsverhouding aangaat met Opdrachtgever, na eerst te zijn afgewezen door Opdrachtgever. 5. Facturering vindt plaats nadat Opdrachtgever heeft aangegeven een Arbeidsverhouding met een Kandidaat aan te (zullen) gaan.

Hoofdstuk 4 – Algemene slotbepalingen

Artikel 15 – Facturatie en betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 2. Indien een factuur niet binnen de op de factuur vermelde datum is betaald, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van die termijn van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt berekend. 3. Indien Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk te onderbouwen en aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 4. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering. Opdrachtgever is eveneens niet bevoegd om betaling van de factuur op te schorten. 5. Alle gerechtelijke en buitengerenrechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW en rente), met een minimum van € 250 per vordering, tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds door Opdrachtgever zijn verschuldigd zonder dat nader bewijs noodzakelijk is. 6. Indien de Opdracht is aangegaan door twee of meer Opdrachtgevers, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk, ongeacht tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur ontslaat de overige Opdrachtgever(s) niet van hun betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 1. Iedere uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen. De aansprakelijkheid voor iedere gebeurtenis is voorts beperkt tot het maximumbedrag waarvoor Opdrachtnemer eventueel voor is verzekerd. Opdrachten met een doorlooptijd van meer dan zes maanden hebben een aansprakelijkheidsbeperking van het totaal factuurbedrag van deze Opdracht. 2. Opdrachtgever dient elke schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maanden na ontdekking, aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten verwerkt. 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade, is in alle gevallen uitgesloten. 4. Opdrachtgever zal zich voldoende verzekeren tegen schade. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht een afschrift van de verzekering te overhandigen.

Artikel 17 – Geheimhouding 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van de andere partij, Werknemers, kandidaten, of klanten verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht uit te voeren of op hen een wettelijke plicht rust tot bekenmaking van deze informatie. 2. Opdrachtnemer legt haar Werknemers een algemene geheimhoudingsplicht op. 3. Opdrachtnemer kan niet instaan en verantwoordelijk zijn voor de naleving van de geheimhouding door haar Werknemers. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet (gebrekkig) naleven van enige geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

Artikel 18 – Privacy 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van Werknemers. 2. Opdrachtgever is gehouden zelf: – de identiteit van de Werknemer of Kandidaat vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument uitvoeren; en – vaststellen of de aan hem voorgedragen Kandidaat of de bij hem ter beschikking gestelde Werknemer(s) gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Ingeval van Terbeschikkingstelling van vreemdelingen, als bedoeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen, zal Opdrachtnemer aan de Terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de Opdrachtgever verstrekken en zal de Opdrachtgever zich voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling zich er van vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.

Artikel 19 – Verificatie- en bewaarplicht 1. In het kader van de Opdracht vindt regelmatige uitwisseling plaats van persoonsgegevens, met name van kandidaten en Werknemers. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door Opdrachtnemer aan hem verstrekte informatie. 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aanspraak van kandidaten of Werknemers jegens Opdrachtnemer in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende door Opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 20 – Geschillen 1. Nederlands recht is van toepassing. 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummers: 60961619, 63474581, 27350037, 66763738